Rauhan ja Hyvinvoinnin järjestö kestävän kehityksen edistäjänä

20.03.2020

Ihmisoikeudet ja hyvinvointi kuuluvat kaikille. Yhdistyneet kansakunnat on määritellyt ihmisoikeudet sen tärkeimmäksi tavoitteeksi jo ensimmäisessä päätöslauselmassaan. Jokaisella taustastaan riippumatta täytyy olla samankaltaiset osallistumismahdollisuudet yhteiskunnallisessa toiminnassa. Näin ei kuitenkaan aina ole. Erityisesti nuorilla ja naisilla on vaikeaa saada äänensä kuuluviin. 

Rauhan ja hyvinvoinnin järjestön tavoitteena on taata tasavertaiset oikeudet myös naisille ja nuorille. Nykyään naisten oikeuksien toteutuminen turvataan kansainvälisillä sopimuksilla, jotka on ratifioitu suuressa osassa maailmaa. CEDAW eli kaikkinaista naisten syrjintää poistava yleissopimus allekirjoitettiin vuonna 1979, ja väkivaltaa poistava sopimus DEDAW vuonna 1993. Vuonna 1995 allekirjoitettu Pekingin julistus sisältää konkreettisia toimintaohjeita naisten oikeuksien parantamiseksi. Sen mukaan "naisten täysvaltainen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan ja päätöksentekoon ovat perustavanlaatuisia edellytyksiä tasa-arvon, kehityksen ja rauhan saavuttamiselle". 

Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö pyrkii toiminnallaan osallistamaan naisia osaksi yhteiskunnallista toimintaa. Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö tähtää toiminnallaan kestävän kehityksen toteutumiseen sosiaalisella tasolla. Tämä tarkoittaa perusoikeuksien toteutumista ja ihmisten välisen eriarvoisuuden vähentämistä sekä mahdollisuutta koulutukseen, terveydenhuoltoon sekä toimeentuloon. YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta, agenda 2030:sta, joka pyrkii toiminnallaan poistamaan köyhyyden maailmasta sekä turvaamaan hyvinvoinnin myös maapallolle kestävällä tavalla.

Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö on sitoutunut agenda 2030 tavoitteisiin ennen kaikkea tavoitteen viisi kohdalla, joka pyrkii saavuttamaan sukupuolten välisen tasa-arvon ja vahvistamaan tyttöjen sekä naisien oikeuksia ja mahdollisuuksia. YK:n mukaan tämä edistää merkittävästi kaikkien muiden tavoitteiden saavuttamista. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ei onnistu, jos täydet ihmisoikeudet ja mahdollisuudet koskevat vain puolta ihmiskuntaa. Sukupuolten välisen kuilun poistaminen niin politiikassa, taloudessa ja koulutuksessa ovat globaalisti tärkeitä päämääriä. 

Agenda 2030 pyrkii valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulmaa ja ottamaan miehet ja pojat mukaan sukupuolittuneen väkivallan vastaiseen kampanjointiin. Konkreettisesti Agenda 2030 näkyy Rauhan ja hyvinvoinnin järjestön toiminnassa monella tapaa. RAHY järjestää naisille monenlaisia voimaannuttavia tapahtumia, jotka osallistavat naiset osaksi yhteiskunnallista toimintaa. Kirjakerhossa on mahdollista tutustua uusiin tuttaviin ja oppia uutta klassikkokirjojen kautta. Liikuntakerhossa puolestaan pääsee toteuttamaan fyysistä hyvinvointia konkreettisin keinoin samalla tutustuen uusiin lajeihin ja ihmisiin. Urheilu on merkittävä kestävän kehityksen edistäjä, sillä urheilu edistää suvaitsevaisuutta, kunnioitusta ja avaa uusia mahdollisuuksia naisille ja nuorille. 

Työpajat auttavat arkisissa ongelmissa, kuten työnhaussa. Kulttuuritapahtumissa pääsee verkostoitumaan ja tutustumaan uusiin toisiin kulttuureihin. Suomen kielen kurssit auttavat opiskelemaan suomen kieltä, ja vertaistukitoiminta auttaa elämän vaikeissa tilanteissa löytämään apua. Kaikki nämä toiminnot tukevat Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteita, jotka tähtäävät naisten koulutuksen, työllistymisen ja sosiaalisen osallistumisen parantamiseen. 


Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö auttaa naisia siis hyvin monenlaisin keinoin, niin arjessa ja työssä. Nämä keinot antavat naisille mahdollisuuden osallistuvaan toimintaan. Muutos lähtee nuorista, ja siksi myös nuorten oikeudet ovat Rauhan ja hyvinvoinnin järjestölle erittäin tärkeitä. YK:n vuonna 1989 allekirjoitettu lasten oikeuksien sopimus turvaa perusoikeudet kaikille lapsille ja nuorille kaikkialla maailmassa, mutta se yksin ei riitä turvaamaan oikeuksien toteutumista. Nuorilla ei ole aina mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan tai tietoa omista oikeuksistaan. Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö pyrkii omalla toiminnallaan mahdollistamaan nuorten yhteiskunnallis-poliittisen toiminnan toteutumisen ja siten ottamaan heidät osaksi yhteiskuntaa.

Nuorten oikeuksien toteutumiseksi järjestetään monenlaista toimintaa. Naisille suunnattujen samankaltaisten toimintojen lisäksi nuorilla on mahdollisuus osallistua mentorointiin, jossa ohjaaja avustaa nuorta mentoroitavaa hänen mielenkiinnonkohteidensa mukaan esimerkiksi vapaaehtoistyössä. Nuorten työttömyys on vakava uhka rauhalle ja hyvinvoinnille, ja siksi Agenda 2030:n tavoitteena onkin työllistää nuoret ja ehkäistä syrjäytymistä. RAHY:ssä nuoret pääsevät mukaan nuorteniltoihin, joissa he voivat tutustua muihin nuoriin ja luoda uusia ystävyyssuhteita. Tämän lisäksi nuorilla on mahdollisuus lähteä rauhan ja hyvinvoinnin järjestön kanssa matkalle Eurooppaan, joiden tarkoituksena on luoda verkostoa muiden eurooppalaisten nuorten kanssa. Matkat tarjoavat nuorille tärkeää kokemusta järjestömaailmasta, kun he pääsevät osallistumaan konferensseihin ja vierailuille eri instituutteihin. Matkojen päämääränä on lisätä nuorten poliittista osallistumista. Vuonna 2019 matkakohteena ovat Strasbourg ja Bryssel. 

Bryssel
Bryssel
Strasbourg
Strasbourg