Vertaistukitoiminnan merkittävyys Suomessa

13.03.2020

Vertaistukitoiminta Suomessa on yksi kotouttamisen sekä sosiaalisen vahvistamisen muoto. Vertaistukitoiminnassa vahvistetaan erityisesti vertaistukea tarvitsevan sosiaalisia verkostoja, jotka voivat olla hyvinkin heikkoja. Verkostojen kautta on mahdollista löytää ystäviä ja jakaa omia huolia ja kokemuksiaan muiden samanlaisia asioita pohtivien ja kokeneiden henkilöiden kanssa.

Vertaistuki edesauttaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sopeutumista yhteiskuntaan. Esimerkiksi vanhempien vertaistuen hankkiminen heijastuu vahvasti lasten hyvinvointiin koulussa, sillä vanhempien hyvinvointi vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja koulumenestykseen. Vertaistuen merkitys kohdistuu siis aikuisten kautta myös lapsiin. Vertaistukitoiminta tarjoaa myös asiantuntijatietoa, josta voi olla hyötyä arjen haasteissa, kuten työnhaussa tai koulutuksen hankkimisessa.

Vertaistukitoiminta on Suomessa hyvin merkittävä hyvinvointia edistävä toimintamuoto, ja sen toiminta on nähty paljolti julkisten palveluiden osana tai niitä täydentävänä. Julkisen sektorin tilanteen heiketessä tukipalveluja ei välttämättä riitä kaikille sitä tarvitseville. Silloin kansalaisjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden merkitys vertaistukitoiminnassa korostuu.

Vertaistukitoiminnalla on todettu olevan positiivista merkitystä sekä vertaistukea tarvitsevalle kuin vertaistukea antavalle itselleen, joka on usein vapaaehtoisesti tukea tarjoava henkilö. Vertaistuki parantaa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ehkäisee täten syrjäytymistä. Viime vuosina erityisesti internetissä tapahtuva vertaistuen tarjoaminen on kasvattanut suosiotaan, sillä anonyymina on helppo puhua vaikeistakin aiheista.

Suomessa vertaistukitoiminta on merkittävää, mutta yhteiskunnallisella tasolla se jää julkisen palvelujärjestelmän jalkoihin. Olisikin tärkeää, että vertaistukitoiminta otettaisiin mukaan julkiseen palvelujärjestelmään, eikä niitä kohdeltaisi erillisinä toimintatapoina. Tämä parantaisi dialogia julkisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välillä ja helpottaisi vertaistukea tarvitsevan elämää.