Mentoring for Future

16.07.2022

Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö on korkeakouluopiskelijoiden perustama kansalaisjärjestö, joka toimii myös yhteistyössä eri nais- ja nuorisojärjestöjen kanssa. Järjestön arvojen mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet opiskella kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumatta. Vuodesta 2020 järjestö on vetänyt Mentoring for Future -hanketta, joka vastaa maahanmuuttajanuorten kokemiin haasteisiin urapoluillaan. Mentorointihanke kannustaa ja tukee nuoria tavoittelemaan omia unelmiaan riippumatta etnisestä tai sosiaalisesta taustasta ja rohkaisee hakemaan korkeakouluopintoihin.

Monimuotoisuus eri aloilla on hyödyksi, sillä erilaisten kokemusten vuoksi eri ihmisillä on monipuolisemmin tietoa ja näkökulmia. Käytännössä katsoen monikulttuurisuuden tukemista edistävissä rakenteissa on kuitenkin puutteita esimerkiksi kielitaitovaatimusten suhteen. Lisäksi siirtymät koulutusten ja työllistymisen välillä ovat usein joustamattomia, ja ne saattavat jopa rajoittaa etenemistä elämässä. (Alisaari, Kaukko, Heikkola 2022.) Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointiraportin mukaan yliopistossa opiskelevilla maahanmuuttajataustaisilla nuorilla oli erityisen korkea opintojen keskeyttämisprosentti, mikä todennäköisesti kertoo tuentarpeesta opiskelijayhteisöön kiinnittymisessä tai opinnoissa. Raportin mukaan maahanmuuttaja- ja ulkomaalaistaustaisten korkeakouluopiskelijoiden olemassaolo tulisi tunnistaa paremmin sekä heille tulee taata positiivinen erityiskohtelu, kuten tarvittavat tukitoimet.

Opinnoissa lisäksi harjoittelupaikan saamisen haasteet voivat vaikeuttaa opintojen jatkumista ja/tai työllistymistä. Rakenteelliset esteet ja ennakkoluulot asettavat haasteita maahanmuuttaja- ja ulkomaalaistaustaisten urahaaveiden etenemiselle. Maahanmuuttajanuoret ovat tuoneet esiin syrjivää oppilaanohjausta, jossa jopa hyvistä arvosanoista ja nuoren toiveista huolimatta ehdotetaan jatko-opinnoiksi ammatillisia opintoja korkeakoulutuksen sijaan. Airas ym. (2019) toteavat, että opinto-ohjaus ei aina kannusta opiskelijaa laajojen valinnanmahdollisuuksien piiriin. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota asiantuntevaan ohjaukseen, jossa tunnistetaan paremmin yksilöllinen osaaminen ja ohjataan tieto- ja tarveperustaisesti työllistäville aloille. Lisäksi henkilöstöä tulisi kouluttaa kulttuuritietoiseen ohjaukseen koulutusvaihtoehtojen suhteen. (Airas ym. 2019.) Rauhan ja Hyvinvoinnin järjestön käynnistämä Mentoring for Future -hankkeen tavoitteena onkin yhdessä opinto-ohjaajien kanssa tarjota erityisesti maahanmuuttaja- ja ulkomaalaistaustaisille nuorille kattava kuva erilaisista koulutus- ja uramahdollisuuksista ja kannustaa tavoittelemaan omia unelmiaan. Hankkeen vapaaehtoiset tekevät yhteistyötä koulujen kanssa ja järjestävät mm. työpajoja, seminaareja ja webinaareja yläkoululaisille, lukiolaisille sekä hiljattain myös korkeakouluopiskelijoille. Hanke järjestää opiskelijoille myös harjoittelupaikkoja.

Mentoring for Future -hanke haluaa erityisesti tuoda esiin eri etnisistä taustoista tulevia suunnannäyttäjiä kannustavina esimerkkeinä omaa urapolkuaan pohtiville nuorille. Tämän vuoksi uratarinoita on haluttu nostaa esiin hankkeen yhteydessä eri tavoin: tänä vuonna julkaistiin "Suuria unelmia - Tarinoita suomalaisista, jotka muuttavat maailmaa"-kirja, ja on järjestetty valokuvanäyttelyitä, joiden tarkoituksena on tuoda näkyvämmäksi eri taustaisia ihmisiä monenlaisissa työtehtävissä. Lisäksi Mentoring for Futuren YouTube -kanavalta löytyy lukuisia samaistuttavia uratarinoita nuorille kuunneltavaksi. Monipuolisia esimerkkejä urapoluista tarvitaan innostamaan nuoria omien unelmiensa tavoitteluun. Uratarinoiden esikuvat ja roolimalleihin samastuminen ovat tärkeitä kannustajia nuorten urapoluilla. Maahanmuuttajataustaisten nuorten on helpompi kuvitella omia opiskelu- ja uramahdollisuuksia, mikäli he näkevät samaistuttavien henkilöiden esimerkkejä. Lisäksi monikulttuurisuuden näkyvyyden lisääminen kuvin ja tarinoin vähentää valtavirran ennakkoluuloja ja normalisoi erilaisten ihmisten osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, taustasta riippumatta. Kansallisten politiikkatoimien rinnalle kaivataankin enemmän tämänkaltaisia käytännön ehdotuksia, miten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta voitaisiin paremmin edistää nuorten opintopolulla.

Mentoring for Future -hanke on saanut toimintavuosiensa aikana tunnustuksia eri tahoilta. Hanke sai keväällä 2022 Prometheus-palkinnon tunnustuksena puuttumisesta opinto-ohjauksen syrjiviin epäkohtiin sekä eri taustoista tulevien nuorten kannustamisesta kohti omia unelmiaan. Prometheus-palkinto jaetaan joka toinen vuosi henkilölle tai yhteisölle, joka edistää "nuorten kasvua kriittisyyteen, ihmisen kunnioitukseen, elämäniloon ja vastuuseen maailmasta" (Prometheus 2022.) Tänä vuonna lisäksi Suomen Punainen Risti palkitsi Mentoring for Future -hankkeen rasisminvastaisella viikolla maaliskuussa Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksella. Tunnustus jaettiin Punaisen Ristin piireissä eri puolilla Suomea SPR:n ulkopuolisille henkilöille, ryhmille tai yhteisöille, jotka edistävät toiminnallaan sosiaalista osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta kielestä, kansallisuudesta tai kulttuurista riippumatta. Tunnustusten avulla SPR haluaa nostaa esiin toimijoita, joita edistävät ihmisten yhdenvertaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Samana vuonna Nuori kulttuuri palkitsi mentorointihankkeen valokuvanäyttely Suuria unelmia - tarinoita suomalaisista, jotka muuttavat maailmaa maailmanhistorian ensimmäiseksi Kulttuurisen nuorisotyön teoksi. Lisäksi hanke sai Vuoden vantaalainen vapaaehtoisteko-tunnustuksen Vantaan vapaaehtoistoiminnan verkostolta marraskuussa 2021.

Kasvatustieteellisessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on viime aikoina pohdittu yhä enemmän maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kouluttautumismahdollisuuksia. Alisaari, Kaukko ja Heikkola (2022) kartoittivat peruskoulujen opettajien ja muun opetushenkilöstön huolia maahanmuuttotaustaisten oppilaiden oppimisesta ja integraatiosta, ja tässä huoli maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kielellisistä taidoista nousi yhtenä merkittävimpänä esiin. Tutkimuksessa todetaankin, että kielellä on suuri rooli yhteisöjen jäseneksi pääsemisessä sekä koulutukseen ja työelämään sijoittumisessa. Kuitenkin juuri näkemykset suomen kielen tarpeellisuudesta heikentävät työllistymismahdollisuuksia. Tälläkin hetkellä iso osa vieraskielisistä opiskelijoista opiskelee englanninkielisissä koulutusohjelmissa koulutukseen, ja käytetyt resurssit valuvat hukkaan, jos heillä ei ole mahdollisuutta työllistyä Suomessa. Jatkossa tulee olemaan yhä enemmän vieraskielisiä opiskelijoita kansainvälistymisen myötä, ja Suomessa on jo nyt tarvetta ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiselle. Suomen kielen taidon ei tarvitsisi olla niin merkittävä työllistymisen kannalta monikulttuurisessa ja kansainvälistyvässä Suomessa kuin se tällä hetkellä näyttäytyy.

Alisaaren ym. (2022) mukaan koulumenestystä edistävät suomen kielen osaamisen lisäksi vanhempien tuki ja yhteiskunnan järjestelmien tuntemus. Sen sijaan syrjintä ja rasismi vaikuttavat kielteisesti koulumenestykseen. Kiusaaminen, syrjintä ja rasismi eivät lopu itsestään, vaan siihen tarvitaan aktiivisia toimia rasismin kitkemiseksi ja kotoutumisen tukemiseksi. Koulutuksessa oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet edistävät paremmin oppilaiden suoriutumista ja vähentävät oppimistulosten eroja. Tällaiset yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet ovat esimerkiksi syrjäytymisen ehkäiseminen ja kielitietoinen pedagogiikka, ja ne tukisivat samalla ihan jokaisen oppilaan hyvinvointia. (Alisaari, Kaukko, Heikkola 2022.)

Koulutuksen avulla voidaan myös pysäyttää eriarvoistuminen sekä vahvistaa osallisuutta ja osallistumista, sillä toimimalla osana korkeakouluyhteisöä ja saamalla opintojen avulla eväitä työelämään, nuori kokee merkityksellisyyttä. (Airas ym. 2019.) Mentoring for Future toimii yhtenä tahona tämän mahdollistamisessa!


Lähteet:

Alisaari J, Kaukko M & Heikkola LM. 2022. Kotoutuminen, kuuluvuus, kielitaito ja kaverit: Opetushenkilöstön huolenilmauksia maahanmuuttotaustaisten oppilaiden osaamisesta ja mahdollisuuksista. Kasvatus & Aika, 16(2), 26-46. https://doi.org/10.33350/ka.103434

Airas M, Delahunty D, Laitinen M, Shemsedini G, Stenberg H, Saarilammi M, Sarparanta T, Vuori H & Väätäinen H. 2019. Taustalla on väliä. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat korkeakoulupolulla. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, julkaisut 22:2019. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2019/11/KARVI_2219.pdf

Prometheus, Ilola N. 2022. Prometheus-palkinto Mentoring for Future -hankkeelle. Kirjoitettu 28.05.2022, luettu 1.7.2022. https://www.protu.fi/uutiset/2022-05-28/prometheus-palkinto-mentoring-future-hankkeelle