Rakenteellinen syrjintä heikentää nuorten itsetuntoa ja aiheuttaa stressiä sekä käytösongelmia

17.07.2022

Faisa Qasimin mielestä kouluissa tulisi tutkia nykyistä enemmän suhtautumista monikulttuurisuuteen ja rasismiin.

Viime vuosien aikana koulut ovat monimuotoistuneet kulttuurillisesti ja kielten osalta rikkaammiksi. Pääkaupunkiseudulla peruskoulun oppilaista arvioidaan olevan vierasta kieltä äidinkielenään puhuvia noin 20-25 prosenttia.

Tämä tuo haasteita opettajille ja henkilökunnalle taata sosiaalisesti oikeudenmukaista opetusta ja oppimistuloksia taustoista huolimatta.

Pro gradu -tutkielmassaan Marju Rinne tuo esille kyselytutkimuksen jonka mukaan Euroopan perusoikeuskomission tekemän kyselytutkimuksen Being Black in the EU (2018) mukaan afrikkalaistaustaiset nuoret Suomessa kokevat syrjintää enemmän kuin aikuiset ja hankitun koulutuksen sekä työtehtävien välillä on suuri kuilu.

Rasismia voidaankin parhaiten nähdä nuorten kokemuksista. Suomalaisen koulutusjärjestelmän läpikäyneenä ja suomea osaavina he etsivät paikkaansa työelämässä ja yhteiskunnassa. Samalla rakenteelliset epäoikeudenmukaisuudet korostuvatkin vahvemmin heidän kohdallaan.

Syrjintäkokemukset aiheuttavat nuorille ulkopuolisuuden kokemuksia, stressioireita ja käytösongelmia. Kokemukset vaikuttavat heidän itsetuntoonsa sekä omaa elämää kohtaan koettuun tyytyväisyyteen, mikä voi johtaa nuoren syrjäytymiseen.

Sisäministeriön raportin mukaan (2018) maahanmuuttajataustaiset ja vammaiset nuoret kokevat muita nuoria enemmän väkivaltaa ja sen uhkaa (KPMG, 2018). Väestöliiton (2012) tutkimuksen mukaan rasismiin puuttumista koulussa vaikeuttaa se, että koulun henkilökunta ei tunnista, tuen antajan roolin lisäksi, omaa rooliaan julkisen vallan edustajana sekä oppilaiden haavoittuvaa asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja vanhempien pelkoja oppilaiden epäoikeudenmukaisesta kohtelusta.

Kouluissa tulisikin tutkia enemmän nuorten ja koulujen henkilökunnan suhtautumista monikulttuurisuuteen, rasismiin ja väkivaltaan.

Lähde: Qasim, Faisa: Rakenteellinen syrjintä heikentää nuorten itsetuntoa ja aiheuttaa stressiä sekä käytösongelmia, Vantaan Sanomat.